اهداء بلیط استخر به اعضای اتاق های خوابگاه های دانشجویی دارای وضعیت مطلوب بهداشتی

دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

در این طرح، کارشناسان بهداشت پس از بازدید و شناسایی اتاق های واجد شرایط، نسبت به اهدای رایگان بلیط های استخر اقدام نمودند. پس از بررسی دوره اجرای طرح، اثر مطلوب این اقدام در روند رو به رشد وضعیت بهداشتی اتاق های خوابگاه های دانشجویی مشاهده گردید.

با توجه  به اهمیت بهداشت در محیط های خوابگاهی و تشویق دانشجویانی که اتاق خود را به صورت کامل نظافت نموده و طی بازدید های مستمر کارشناسان بهداشت از خوابگاه ها و شناسایی اتاق هایی که از نظر بهداشتی و نظم در طول سال 97 از وضعیت خوبی برخوردار بودند، طرحی با عنوان طرح تشویقی استفاده از امکانات رفاهی برای اتاق های نمونه به اجرا درآمد.

در این طرح، کارشناسان بهداشت پس از بازدید و شناسایی اتاق های واجد شرایط، نسبت به اهدای رایگان بلیط های استخر اقدام نمودند. پس از بررسی دوره اجرای طرح، اثر مطلوب این اقدام در روند رو به رشد وضعیت بهداشتی اتاق های خوابگاه های دانشجویی مشاهده گردید.

تعداد بلیط های اهداء شده در خوابگاه های خواهران و برداران به شرح جدول زیر می باشد:

 

ردیف

خوابگاه

تعداد

1

خوابگاه برادران

252 عدد

2

خوابگاه خواهران

98 عدد

جمع کل

350