عقد قرارداد با سازمان نیروهای مسلح

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

با توجه به اینکه برخی از مراجعین به مرکز بهداشت و درمان تحت پوشش بیمه سازمان نیروهای مسلح می باشند، درخواست عقد قرارداد با سازمان نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت.

در حال حاضر نیروهای امریه دانشگاه و همچنین برخی از دانشجویان که تحت پوشش بیمه والدین خود می باشند، متقاضی بهره مندی از خدمات سازمان نیروهای مسلح می باشند.

به همین منظور و با هدف ایجاد سرویس های مناسب تر برای مراجعین، درخواست عقد قرارداد با سازمان نیروهای مسلح در سال 99 به جریان افتاد. با توجه به اینکه استانداردهای این سازمان با سازمان تأمین اجتماعی تشابه دارد. بخش زیادی از الزامات مورد نیاز جهت عقد قرارداد نظیر بهسازی فضای درمانگاهی و داروخانه و همچنین اخذ مجوزهای قانونی در مرکز فراهم شده بود.

نهایتاً در اواسط سال 99 مراحل عقد قرارداد با سازمان نیروهای مسلح در هر دو بخش درمانگاهی و داروخانه نهایی گردید و در حال حاضر مرکز بهداشت و درمان، طرف قرارداد با این سازمان می باشد.