عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

در این قرارداد بخش های درمانگاهی و داروخانه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

موضوع عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی از حدود سه سال قبل در دستور کار مرکز بهداشت و درمان قرار گرفت و فرایند آن مشتمل بر تامین استاندارد های مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی و ارائه مجوز های لازم جهت عقد قرارداد آغاز شد. این سازمان جهت عقد قرارداد با مراکز درمانی ضوابطی را در نظر گرفته تامین آن ها الزامی می باشد. وجود فضاهای فیزیکی مورد نظر جهت فعالیت بخش های مختلف نظیر اتاق پزشکان و تزریقات و پانسمان، CPR، فضای بینایی سنجی و سایر فضاها بر اساس پروانه مرکز یکی از این الزامات بوده و همچنین اخذ مجوز های قانونی نظیر تمدید پروانه مرکز و حضور مسئول فنی در بخش های درمانگاهی و داروخانه از دیگر این الزامات می باشد. با توجه به انجام عملیات نوسازی در مرکز بهداشت و درمان در سال 98 و همچنین تمدید مجوز های قانونی مرکز از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نهایتا درخواست مرکز مبنی بر عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی دراواسط سال 98 از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی و بازدید کارشناسان،نهایتا این قرارداد در هر دو بخش درمانگاه و داروخانه منعقد گردید.