انجام بازدید های بهداشتی از خوابگاه ها

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

با توجه به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در خوابگاه ها، کارشناسان بهداشت به صورت مستمر و بر اساس جدول زمان بندی نسبت به بازدید از خوابگاه ها اقدام می نمایند.

خوابگاه های دانشجویی دانشگاه از ابتدای سال 99 و همزمان با شیوع بیماری کرونا برای مدتی تقریبا به حالت تعطیل درآمد، اما پس از مدتی با توجه به نیاز برخی از دانشجویان و اجتناب ناپذیر بودن حضور ایشان، شرایط اسکان با ظرفیت حداقل فراهم شد. کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت و درمان نیز از همان ابتدا تا کنون همانند سنوات قبل بازدید های بهداشتی خوابگاه ها را برابر برنامه زمان بندی به انجام رسانده و به ساکنین و مسئولین خوابگاه ها نکات مهم درخصوص رعایت پروتکل را آموزش می دهند.