گزارش اجرای دومین مرحله از ایستگاه مشاوره پزشکی در خوابگاه ها

یک‌شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

در این مرحله بیش از 140 دانشجوی خوابگاهی در شش خوابگاه، مورد مشاوره یا ویزیت قرار گرفتند.

هم زمان با ایام امتحانات پایان ترم و به منظور بهره مندی دانشجویان ساکن خوابگاه ها از خدمات پزشکی، دومین دوره از طرح ایستگاه مشاوره پزشکی در خوابگاه های بزرگ به اجرا درآمد.

در این طرح، پزشکان مرکز بهداشت و درمان با حضور در دفاتر سرپرستی خوابگاه ها به سوالات دانشجویان در زمینه های مختلف پزشکی پاسخ داده و در صورت نیاز نسبت به انجام ویزیت و معاینه در محل خوابگاه اقدام نمودند.


خلاصه آمار خوابگاه هایی که این طرح در نیم سال دوم سال تحصیلی جاری در آن ها به اجرا در آمده به شرح جدول زیر است:
 

ردیف

نام خوابگاه

تاریخ برگزاری

نام پزشک

تعداد ویزیت شدگان

1

مصلی نژاد

29/10/98

دکتر سیروس ابراهیم زاده

13 نفر

2

شهید وزوایی

30/10/98

دکتر سیروس ابراهیم زاده

20 نفر

3

شهید احمدی روشن

1/11/98

دکتر سیروس ابراهیم زاده

39 نفر

4

شهید شوریده

1/11/98

دکتر بهارک عبدالحسین زاده

16 نفر

5

طرشت 3

2/11/98

دکتر سیروس ابراهیم زاده

31 نفر

6

طرشت 2

2/11/98

دکتر بهارک عبدالحسین زاده

25 نفر